REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
MScoaching.pl


§1

Definicje i Postanowienia ogólne

 Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach E-Sklepu.

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego RODO Online.

4. Sklep internetowy (E-Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem mscoaching.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, prowadzony przez Danuta Rocławska Między Słowami business coaching i narzędzia coachingowe z siedzibą w Gdan sku, ul. wichrowe wzgórze 187, adres email: Danuta.roclawska@mscoaching.pl.

5. Towar – produkty oferowane w E-Sklepie , w szczególności narzędzia coachingowe i szkoleniowe.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym E-Sklep a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

7. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość towaru. Złożenie zamówienie stanowi jednoczesnie akcpetację Regulaminu, polityki poufności i zgodę na przetwarzenie danych osobowych niezbendych do realziacji zamówienia. 
10.    Sklep internetowy MScoaching.pl (dalej E-Sklep) prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
11.    Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
12.    Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja przez Klienta Regulaminu oraz akceptacja polityki poufności.
5.    Sklep internetowy MScoaching.pl zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
6.    Ceny podane w E-Sklepie są cenami brutto.
7.    Towary dostępne w E -Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2
Złożenie zamówienia

1.    Zamówienia są przyjmowane na stronie internetowej.
2.    Złożenie zamówienia na stronie następuje poprzez wybór zamawianych Produktów oraz wybranie opcji ich kupna.
3.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem oferty kupna sklepu określonych w zamówieniu Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, jest także oświadczeniem o poinformowaniu o polityce poufności, akcpetację Regulaminu oraz stanowi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

4.    Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma pocztą elektroniczną (e-mailem) informację o otrzymaniu i przyjęciu zamówienia przez sklep.
5.    W przypadku niedostępności jednego lub więcej Produktów objętych zamówieniem, Klient zostanie poinformowany o możliwości częściowej realizacji zamówienia albo cofnięcia zamówienia w całości. Potwierdzenie przez Klienta możliwości częściowej realizacji zamówienia przez E- Sklep musi nastąpić niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni od zgłoszenia Klientowi braku możliwości całkowitej realizacji zamówienia. Nieprzekazanie przez Klienta informacji w tym czasie oznaczać będzie cofnięcie przez niego zamówienia w całości.
6.    Zamówienia zostanie przyjęte do realizacji w chwili wpłynięcia opłaty na konto sklepu.
7.    Do zamówienia może zostać wystawiana na życzenie kupującego Faktura. Klient zobowiązany jest do przesłania na adres mailowy sklep@mscoaching.pl swoich danych do wystawienia faktury. Faktura zostanie wystawiona w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta Produkty zostaną skompletowane i będą gotowe do wysłania.

§3
Wysyłka towaru

1.    Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (firmy kurierskiej).  

2.    W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym E-Sklepu, w przypadku płatności kartą płatniczą pozytywna autoryzacja wystarczy, aby rozpocząć realizację zamówienia.


§4
Sprzedaż promocyjna
1.    Sprzedaż promocyjna oraz wyprzedaż obejmuje ograniczoną liczbę Produktów. Realizacja zamówień Produktów objętych sprzedażą promocyjną lub wyprzedażą następuje według kolejności wpływu potwierdzonych zamówień na te Produkty, aż do wyczerpania zapasów.

 

 

§5
Cena

1.    Wszystkie ceny podawane na stronie E-Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym Produkcie obowiązuje w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 
2.   E- Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach E-Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
3.    Koszty dostawy zostaną doliczone do ceny Produktu proporcjonalnie do jego wartości według stawek określonych w warunkach dostawy. Dostawa Produktu odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

§6
Realizacja zamówienia/dostawa

1.    Przy każdym Produkcie podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych Produktów z E-Sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.
2.    Termin dostarczenia przesyłki od momentu skompletowania zamówienia wynosi 7 dni roboczych.
3.    Forma dostawy: Firma kurierska umożliwia dostarczenie zamówienia zazwyczaj w 1-2 dni robocze od nadania.

4.    Koszt przesyłki zgodny z cennikiem wysyłki.

 

§7
Płatności

1.    Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty za pośrednictwem Przelewy 24 lub za pośrednictwem banku.
2.    Wszelkie operacje finansowe związane z płatnością są dokonywane wyłącznie w walucie polskiej.


§8
Prawo odstąpienie od umowy

1.    Na podstawie Ustawy o ochronie praw konsumenckich Klient ma prawo odstąpienia od umowy  w okresie 14 dni od wydania przedmiotu umowy. Koszt związany z odstąpieniem od umowy, tj. -koszt  zwrotu Produktu spoczywa Kliencie.
2.    Zwrot towaru do sklepu powinien nastąpić w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji. Koszty przesyłki ponosi Klient.
3.    W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, E-Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.
4.    W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru E-Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o koszty realizacji zamówienia. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. 
5.    W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a E-Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.


§9
Gwarancja

1.    E-Sklep przekaże Klientowi gwarancje jakości Produktów, jeżeli zostały one udzielone przez Producenta tych Produktów.

 

§10
Reklamacje

1.    Klient zobowiązany jest do sprawdzenia przy kurierze, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się ze E-Sklepem (mail: sklep@mscoaching.pl).
2.    Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
3.    Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
a)    Klient zobowiązany jest do odesłania Produktu, który chce zareklamować do E-Sklepu, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opisze  szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który ma zostać dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji).
b)    W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki E-Sklep rozpatruje reklamację. O tym, czy reklamacja została uwzględniona Sklep zobowiązuje się poinformować Klienta mailowo lub telefonicznie. 
c)    Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Klienta koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
d)    Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy  Klientowi szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.
e)    W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: sklep@mscoaching.pl

§11
Postanowienia końcowe

1.    Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży Produktów jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Klienta będącego konsumentem albo sąd właściwy dla siedziby Między Słowami business coaching i narzędzia coachingowe w przypadku pozostałych Klientów.
2.    Ochrona prywatności
a)    Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
b)    Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od E-Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.
c)    Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.
3.    Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej E-Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody właściciela E-Sklepu.